Tuesday, May 20, 2008

Undang-undang anti diskriminasi terhadap pekerja Orang Kurang Upaya (OKU) di Amerika Syarikat

Pindaan Kelima dan Keempat belas ke atas Perlembagaan Amerika Syarikat menghadkan kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk melakukan diskriminasi. Diskriminasi di sector swasta dikawal oleh statut-statut kerajaan pusat dan negeri.

1. Americans With Disabilities Act, 1990

Akta ini melarang diskriminasi terhadap Orang Kurang Upaya (OKU) yang layak dalam sebarang aspek pekerjaan oleh kerana kecacatan mereka. Akta ini juga menggesa majikan supaya menyediakan kemudahan yang sesuai di tempat kerja untuk pekerja Orang Kurang Upaya (OKU). Orang Kurang Upaya (OKU) terdiri daripada mereka yang cacat secara fizikal atau mental.

2. Civil Rights Act, 1991

Akta ini menyediakan peruntukan mengenai pampasan terhadap diskriminasi pekerjaan yang dilakukan secara sengaja

3. Rehabilitation Act, 1973 digubal bertujuan untuk mempromosi dan memperluaskan peluang pekerjaan di sektor awam dan swasta untuk Orang Kurang Upaya (OKU).

No comments: